Preskočiť na hlavný obsah
 1. Domov
 2. Podmienky ochrany osobných údajov
Obsah

Podmienky ochrany osobných údajov

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej „Digitálna koalícia“).

Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) Vám Digitálna koalícia ako prevádzkovateľ týmto ako dotknutej osobe poskytuje informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní Vašich osobných údajov.

Cieľom Digitálnej koalície je dosiahnuť, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi Slovenskej republiky príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života.

Digitálna koalícia je partnerom a realizátorom národného projektu financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (ďalej ako „Projekt“), ktorého predmetom je vytvorenie podmienok na zlepšenie digitálnych zručností cieľových skupín Projektu. Projekt prostredníctvom vzdelávania seniorov a znevýhodnených zamestnancov verejnej správy overuje efektívnosť budovanej platformy určenej na podporu a poskytovanie vzdelávania s obsahom pre zlepšovanie digitálnych zručností. Vzdelávanie cieľovej skupiny v reálnom čase vedené lektormi je financované z rozpočtu Projektu a je určené len pre príslušníkov cieľovej skupiny. Taktiež každý príslušník cieľovej skupiny Projektu môže po absolvovaní školenia a testovania získať certifikát potvrdzujúci absolvovanie školenia, alebo dosiahnutie určitého stupňa digitálnych zručností. Aby neboli finančné prostriedky určené pre znevýhodnené skupiny seniorov či zamestnancov verejnej správy zneužité pre iné, neoprávnené osoby, a aby nedošlo k zneužitiu certifikátov vydávaných konkrétnym oprávneným príslušníkom cieľovej skupiny inými osobami, príslušník cieľovej skupiny sa registruje do vzdelávacej elektronickej platformy s využitím jeho jedinečných osobných údajov. Z tohto dôvodu je prevádzkovateľ oprávnený požadovať nevyhnutné osobné údaje od záujemcov o vzdelávanie a prístup do vzdelávacej platformy Projektu a títo sú svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu pri registrácii povinní poskytnúť.

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti a preto sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom verejnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú Vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o príjme, a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e-mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
E-mail: [gdpr@digitalnakoalicia.sk]
Kontaktná na zodpovednú osobu: [office@digitalnakoalicia.sk]

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov vedenie Projektu poverilo zodpovednú osobu dohľadom nad zákonnosťou spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovedná osoba je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie Vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedených e-mailových adresách, alebo e-mailových adresách uvedených v „Kontaktoch“ na WEBovom sídle Projektu digitalnekurzy.sk, alebo písomne s doručením do sídla Digitálnej koalície. Písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

V súvislosti s Vašou participáciou na projekte Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe spracúvame osobné údaje o cieľovej skupine Projektu, ktorými sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky:

 • zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov,
 • invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (t.j. mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom),
 • seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov),
 • osoby s ŤZP.

Spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje tituly, meno a priezvisko, dátum narodenia
 • kontaktné údaje ulicu, popisné číslo, poštové smerovacie číslo, názov obce s trvalým pobytom, telefónne číslo, e-mailovú adresu
 • informáciu o splnení podmienok oprávnenosti a čestné vyhlásenie o príslušnosti k cieľovej skupine Projektu s vyššie špecifikovaným znevýhodnením
 • informáciu o splnení podmienok oprávnenosti a čestné vyhlásenie o tom, že druhýkrát neabsolvujete identické, alebo vo veľkej časti vzdelávacieho obsahu zhodné, vzdelávanie v reálom čase s lektorom, ktoré ste už na tomto Projekte v minulosti absolvovali
 • akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám o sebe poskytnete.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie sa môže vykonať v listinnej podobe, ak záujemca o vzdelávanie ešte nedisponuje dostatočnými digitálnymi zručnosťami, alebo nemá k dispozícii žiadne digitálne zariadenie, prostredníctvom ktorého by sa zaregistroval pre prístup ku vzdelávacej platforme. Inak sa spracúvanie vykonáva v informačnom systéme – vzdelávacej platforme prevádzkovateľa.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.
osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo podmienok vášho zapojenia do Projektu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov pre registráciu do vzdelávacej platformy je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť na Projekte, poskytnutie vstupu do platformy a vzdelávanie v nej.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas (napr. súhlas na marketingové a propagačné účely), udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje budeme spracúvať na účely vášho registrovania do vzdelávacej platformy budovanej Projektom pre sprístupnenie tam implementovaných vzdelávacích obsahov, testov a aktivít.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pri výkone našej činnosti a realizácii Projektu od Vás požadujeme osobné údaje, ktoré spracúvame za rôznymi účelmi a spracúvanie vykonávame na rôznych právnych základoch.

Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou zo zákona v zmysle § 47 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť zaregistrovaná do vzdelávacej platformy pre prístup k vzdelávaciemu obsahu v nej uloženého a pri účasť na prezenčných alebo dištančných vzdelávaniach s lektorom v reálnom čase.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. Vaše údaje sme povinný poskytnúť kontrolným orgánom pri vykonávaní finančnej kontroly použitia prostriedkov poskytnutých z nenávratného finančného príspevku).

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti naďalej využívať prístup do vzdelávacej platformy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udelili. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou zapájať sa do aktivít Projektu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov, a teda využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje za podmienok určených v tomto dokumente.

KTO OKREM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s IT špecialistami, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly, a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • partnerské organizácie poskytujúce vám školiace miesto a jeho technické vybavenie,
 • lektor vzdelávania, alebo jeho asistent,
 • dodávateľ programátorských prác a správy systému,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personalistických služieb,
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • organizátori akcií, na ktoré sa prostredníctvom registrácie do vzdelávacej platformy, alebo inak prihlásite,
 • externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra,
 • poskytovatelia cloudových služieb,
 • školy, komunitné centrá,
 • kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni, pričom oprávnenými osobami na výkon kontroly alebo auditu sú najmä:
  1. útvar vnútorného auditu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a nimi poverené osoby;
  2. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
  3. orgán auditu Úradu vládneho auditu a ním poverené osoby;
  4. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
  5. orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
  6. osoby prizvané vyššie uvedenými osobami v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie;
  7. externé audítorské subjekty,
 • kontrolné orgány na európskej úrovni: Európska komisia a iné európske subjekty, ktoré môžu osobné údaje vyžadovať na účely vysporiadania prípadných nezrovnalostí v projekte a na účely kontroly,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
 • príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušné pobočky Sociálnej poisťovne, Finančná správa SR.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nie, nedochádza.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Nie, nedochádza.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom funkčnosti budovanej vzdelávacej platformy, inak v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 • Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania, alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie Vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovanie – za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Môže sa napr. jednať o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú nepresné alebo že Vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Váš/Vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
 • Právo namietať – v prípade ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.
 • Právo odvolať súhlas – vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak v konkrétnych prípadoch spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje a zodpovednú osobu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu nášho) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

V prípade, ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.
Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Táto verzia bola vydaná dňa 13.03.2023.