Preskočiť na hlavný obsah
 1. Domov
 2. O projekte

O projekte

Opis projektu: Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Na konci projektu bude vytvorené a overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia. Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom), seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov), osoby s ŤZP. V rámci testovania pilotného riešenia bude do projektu zapojených 13 000 zástupcov cieľových skupín.
Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava.
Partner: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava.
Národný projekt: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Kód ITMS: 311071BLC3.
Miesto realizácie: Celé územie Slovenska. Výška NFP: 962 842,11 €
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Záujemcovia o vzdelávanie

Seniori veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu v „digitálnej dobe“. Podobne starší zamestnanci verejnej správy môžu mať problém udržať si pracovnú pozíciu do dôchodku, nájsť si lepšie hodnotenú prácu s vyššou kvalifikáciou, alebo zvýšiť svoju efektívnosť a tým aj spokojnosť v práci. Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci („MIRRI“) s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR („Digitálna koalícia“) realizujú národný projekt v hodnote takmer 962 842,11 € pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ („Národný projekt“).

Cieľom národného projektu je vytvoriť a uviesť do používania komplexnú vzdelávaciu IT platformu, dostupnú z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku, ktorá bude bezplatne k dispozícii nielen záujemcom o vlastné vzdelávanie, ale i inštitúciám vzdelávanie poskytujúcim, verejnej správe, inštitúciám zabezpečujúcim potreby cieľových skupín, či dobročinným organizáciám, aby tak prispela k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu ich digitálnych zručností. Pre overenie tejto vzdelávacej platformy budeme v roku 2023 realizovať prezenčné i dištančné školenia s lektormi z ponuky kurzov, a súčasne ponúkneme vzdelávací obsah formou samoštúdia cez internet (e-learning).

Národný projekt sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov vo veku od 65 rokov, i na tých, ktorým bol už skôr priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, a tiež na zamestnancov verejnej správy od 55. roka ich života. Vzdelávacia platforma však bude prístupná všetkým. MIRRI realizovalo viac zámerov v oblasti digitálne zručnosti, ktorých efekt by sa mal synergicky stretnúť v jeden zmysluplný systém celoživotného vzdelávania.

Ako sa záujemca o vzdelávanie zapojí do projektu

Senior alebo pracovník vo verejnej správe, ktorý vyhovuje podmienkam cieľovej skupiny národného projektu, sa môže informovať a prihlásiť do niektorého z ponúknutých organizovaných kurzov prostredníctvom https://digitalnekurzy.sk alebo priamo na tam uvedené školiace miesta, ktoré pre seniorov predstavujú často zapojené knižnice, školy, alebo univerzity tretieho veku. Zamestnanci zapojených organizácií verejnej správy sa môžu informovať v ich vlastných vzdelávacích zariadeniach, alebo u pracovníkov poverených interným vzdelávaním.

Ktokoľvek môže využiť platformu formou e-learningu na https://moje.digitalnekurzy.sk.

Partnerstvá pre spoluprácu

Do národného projektu sa môžu zapojiť partneri zabezpečujúci cieľovým skupinám vzdelávanie pre zlepšovanie ich digitálnych zručností, najmä:

 • komunity seniorov alebo organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré chcú naplniť svoje poslanie pomáhať rozvíjať digitálne (i iné zručnosti) seniorov alebo zamestnancov verejnej správy, pričom kurzy môžu študovať jednotlivci i samostatne (e-learning),
 • školiace miesta – vzdelávacie inštitúcie alebo ktokoľvek, kto poskytne školiace priestory, technické vybavenie a prípadne i svojho zamestnanca ako lektora, alebo asistenta lektora pre realizáciu vzdelávania,
 • samostatní lektori alebo asistenti lektorov,
 • verejní činitelia, populárne osoby, organizácie verejnej správy, mimovládne organizácie a ďalšie právnické a fyzické osoby, popularizujúce témy zlepšovania digitálnych zručností.

Pre našich partnerov tento projekt otvára cestu k systematickému celoživotnému vzdelávaniu v rámci potrieb moderného digitálneho sveta.

Ako sa partneri zapoja do projektu

 1. Cieľová skupina SENIORI a ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

  S návrhom partnerstva pre zapojenie sa do národného projektu sa prednostne obraciame na koordinátorov zapojených, dobre spravovaných komunít seniorov, ako aj kompetentné inštitúcie štátnej správy a územnej samosprávy. Hlavnou úlohou týchto partnerov je motivácia a organizácia svojich členov alebo zamestnancov pre účasť v ponúknutých kurzoch. Plánovanie konkrétnych kurzov a registrácia záujemcov o vzdelávanie je realizovaná prostredníctvom verejne dostupnej platformy a tiež priamym kontaktom so zástupcom tímu Národného projektu.

 2. Školiace miesta pre realizáciu kurzov

  Vzdelávanie pre zvyšovanie digitálnych zručností sa môže konať vo vhodných a dostupných školiacich miestnostiach, či minimálne v priestoroch už osvedčených na vzdelávanie, s vybavením pre lektora, jeho asistenta a účastníkov. Oslovili sme viaceré vzdelávacie inštitúcie, ktoré týmto rozširujú svoju ponuku celoživotného vzdelávania a tak môžu lepšie plniť úlohy, vyplývajúce z ich poslania. Zapojiť sa môžu i školy a knižnice, ak splnia podmienky pre realizáciu kurzov. Rôzne zameranie kurzov môže požadovať iné technické vybavenie učební – môže ísť o počítače, tablety, alebo osobné smartfóny. Minimálnym základom vybavenia pre všetky kurzy je miesto pre frekventantov a lektora, s prístupom na dostatočne výkonný internet s projektorom a reflexným plátnom. Ak je kurz určený pre prácu s počítačom/notebookom, tak požiadavku zjednodušujeme na operačný systém Windows počnúc verziou 7, dostatočné pripojenie na internet/WiFi pre všetkých účastníkov vzdelávania a minimálne 5 počítačov/notebookov. Školiace priestory partner poskytuje pre Národný projekt bezodplatne v rámci realizácie svojich aktivít. Z Národného projektu poskytneme vzdelávací obsah a zaplatíme školiteľa.

 3. Lektori a asistenti lektorov pre vedenie kurzov

  Bez kvalifikovaného lektora to nejde. Podrobné požiadavky na lektora uvedieme v samostatnom dokumente, avšak v zásade sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, ideálne kvalifikácia pedagóg, alebo pracovník IKT sektora, alternatívne aspoň 5-ročné skúsenosti so vzdelávaním/školiacimi aktivitami v oblasti digitálnych zručností a IKT. Ideálne je, ak lektora do Národného projektu poskytne z radov vlastných zamestnancov samotná vzdelávacia inštitúcia. Avšak lektorom v Národnom projekte sa môže stať aj aktívny senior – bývalý pedagóg so skúsenosťami z informatiky, alebo učiteľ z blízkej školy, či univerzity vo svojom voľnom čase. S lektorom a jeho asistentom uzavrieme dohodu o vykonaní práce na lektorskú a overovaciu činnosť v rámci aktivít Národného projektu, následne absolvuje školenie a dostane prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, metodikám a pokynom pre vedenie kurzu a budeme s ním komunikovať termíny školení.

  Za každú hodinu vedenia kurzu, ktorý vedie vo svojom voľnom čase mimo pracovnej doby, vieme lektorovi zaplatiť finančnú odmenu BTTO 20 EUR/hod. vrátane prípravných činností. Hodinová sadzba asistenta lektora je BTTO 15 EUR/hod., vrátane prípravných činností, pričom nároky na kvalifikáciu a skúsenosti asistenta nie sú prísne stanovené (seniori oceňujú aj lektorov alebo asistentov z radov študentov). Odmena slúži len ako vedľajšia motivácia pre to, aby sa lektor a vzdelávacia inštitúcia zapojením do Národného projektu pripravili na celoživotné vzdelávanie, na ktoré sú pre budúce roky predpokladané významné finančné prostriedky z Plánu obnovy a Fondov EU. S partnerom poskytujúcim lektora uzavrieme memorandum o spolupráci pri poskytovaní lektora alebo asistenta lektora s uvedením osoby, jeho časových kapacít a preferencií.

 4. Popularizácia, publicita, komunikácia

  Aj ten najlepší zámer musí byť vhodne a v prípade Národného projektu i na verejnosti komunikovaný, aby sa o kurzoch pre zvyšovanie digitálnych zručností dozvedela a vedela zapojiť široká verejnosť. Nejeden dospelý syn alebo dcéra svojim rodičom-seniorom radi kúpia kvalitný smartfón, aby s nimi vedeli byť v stálom i vizuálnom kontakte, zdieľali si fotografie a videá vnúčikov a všeobecne im zjednodušili a spríjemnili život. Musia však vedieť s digitálnym zariadením efektívne pracovať. V tomto sú schopní pomôcť aktívni predstavitelia seniorských komunít, alebo zodpovední predstavitelia verejnej správy, v súčinnosti so vzdelávacími zariadeniami a lektormi. Tiež s partnermi pre popularizáciu, publicitu a verejnú komunikáciu aktivít Národného projektu uzavrieme memorandum o spolupráci a budeme na ich verejných vystúpeniach spolupracovať.

 

Prijímateľ národného projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Partner národného projektu: Digitálna koalícia — Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republikys